USLOVI KORIŠĆENJA

Ovi Uslovi korišćenja (u daljem tekstu : Uslovi) regulišu pristup ili korišćenje proizvoda, aplikacija, websajta ili sadržaja (u daljem tekstu : Usluga) koji pripadaju CarGo Technologies d.o.o. ili njegovim povezanim društvima i filijalama (u daljem tekstu : CarGo).

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove pre pristupa ili korišćenja Usluga.

Vašim pristupom i korišćenjem Usluga izjavljujete da ste pročitali, razumeli i da prihvatate navedene Uslove, čime se uspostavlja ugovorni odnos između Vas i CarGo-a i prestaju da važe bilo kakvi prethodni ugovori, sporazumi ili aranžmani bilo koje vrste između dve strane.

CarGo zadržava pravo da Uslove jednostrano promeni, obustavi pružanje Usluga ili bilo kojeg njihovog dela, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga, a u skladu sa postupkom koji je opisan u ovim Uslovima. Vaš dalji pristup i korišćenje Usluga predstavlja Vaš pristanak izmena i dopuna Uslova.

1. USLUGA

Usluge predstavljaju savremenu tehnološku platformu - skup softwera, koji omogućava korisnicima CarGo mobilne aplikacije ili CarGo websajta da stupe u kontakt, odnosno rezervišu i koriste uslugu vanlinijskog prevoza koje pružaju treća lica - privredni subjekti registrovani za obavljanje usluga vanlinijskog prevoza lica i stvari.

CAR:GO NIJE PRIVREDNI SUBJEKAT REGISTROVAN ZA OBAVLJANJE PREVOZA LICA I STVARI, NITI PRUŽA TAKVU USLUGU.

Osim ako nije drugačije ugovoreno, podrazumeva se da su usluge CarGo-a dostupne isključivo članovima Udruženja CarGo i nisu javnog karaktera.

LICENCA

U skladu sa ovim Uslovima, CarGo Vam pruža ograničeno, neekskluzivno, opozivo, neprenosivo pravo da koristite Usluge kroz pristup i korišćenje mobilne aplikacije na Vašem uređaju, odnosno pristup i korišćenje websajta, a takođe i kroz korišćenje bilo kog sadržaja, informacija i sadržaja koji mogu biti stavljeni na raspolaganje, a u svakom slučaju isključivo za lične i nekomercijalne svrhe, osim ukoliko drugačije nije ugovoreno.

OGRANIČENJA

U toku primene ovih Uslova, odnosno korišćenja Usluga, Vi ne smete da : (a) uklanjate logo, žig ili bilo koju oznaku autorskih ili srodnih prava iz bilo kog dela Usluga; (b) prodajete, kopirate, distribuirate, nudite, rentirate ili na bilo koji drugi način komercijalno eksploatišete Usluge, osim ukoliko za to postoji iziričita dozvola CarGo-a; (c) menjate, modifikujete, dekomplajlirate ili rastavljate bilo koji deo Usluga; (d) koristite bilo koji deo Usluga radi prikupljanja statističkih podataka, indeksiranja, istraživanja, odnosno ometate rad i funkcionalnost bilo kog aspekta Usluga; (e) pokušate ili izvršite neovlašćeni pristup Uslugama čime se može ugroziti pružanje Usluga, bilo koji njihov deo, povezani sistem ili mreža.

USLUGE TREĆIH LICA

Usluge koje su predmet ovih Uslova mogu biti stavljene na raspolaganje i kroz servise i sisteme trećih lica koje CarGo ne može kontrolisati i čiju primenu ne može regulisati ovim Uslovima. Samim tim, saglasni ste da se na takvu primenu servisa i sistema mogu primeniti Uslovi korišćenja i Politika privatnosti koje će odrediti treća lica. U tom slučaju CarGo ne može i neće biti odgovoran za bilo koji proizvod ili uslugu koji budu pruženi od strane trećih lica.

Napominjemo da će se pod "trećim licima" u smislu ovih Uslova smatrati i Apple Inc., Google Inc., Microsoft Corporation ili BlackBerry Limited, ukoliko koristite Usluge putem razvijenih mobilnih aplikacija za Apple IOS, Android, Microsoft Windows ili Blackberry mobilnog operativnog sistema. Navedena treća lica nisu potpisnice ovih Uslova i nisu odgovorni za pružanje Usluga ili podrške na bilo koji način.

VLASNIŠTVO

Usluge, sva autorska prava, poslovne tajne, podaci kao i druga prava jesu i ostaju u isključivom vlasništvu CarGo Technologies d.o.o. Prihvatom Uslova dobija se ograničeno pravo korišćenja Usluga, kao što je opisano u prethodnim stavovima, ali ne i pravo upotrebe poslovnog imena i naziva CarGo-a, logoa, imena proizvoda ili robne marke CarGo-a.

2. KORISNIČKI NALOZI

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Kako biste bili u mogućnosti da koristite sve apsekte Usluga, morate se registrovati i napraviti sopstveni korisnički nalog. Preduslov registracije je da imate najmanje 18 godina, odnosno da imate punu poslovnu sposobnost prema propisima Republike Srbije. Prilikom registracije CarGo zadržava pravo da u ovu svrhu prikuplja Vaše lične podatke kao što su : ime, adresa, broj mobilnog telefona, E-mail adresa, godine starosti, kao i informacije o validnom načinu plaćanja Usluga. Vaša obaveza je da vodite računa o tome da u toku celog korišenja korisničkog naloga vaši registrovani podaci budu tačni, odnosno aktuelni. Ukoliko pojedini aspekti Usluga na budu dostupni usled registrovanih netačnih podataka, CarGo za to ne može biti odgovoran. Takođe, Vi ste odgovorni prema zakonskim propisima za sve aktivnosti koji se odvijaju na Vašem korisničkom nalogu i slažete se da ćete čuvati tajnost svojih korisničkih kredencijala, odnosno da nikome nećete otrkivati svoje korisničko ime i lozinku za pristup sistemu. Ne možete ovlastiti treća lica da koriste vaš korisnički nalog, niti ga možete na bilo koji drugi način prebaciti na treće lice. U nekim slučajevima će od Vas biti zatraženo da dostavite dokaz o identitetu kako bi Vam bila pružena Usluga, a nepostupanje po tom zahtevu može imati za posledicu uskraćivanje Usluge.

MREŽA I PRISTUP

Kako bi Vam bila pružena Usluga neophodno je da imate uređaj na kojem je omogućen pristup internetu. Prilikom korišćenja Usluga može Vam biti naplaćen usluga prenosa podataka prema cenovniku Vašeg mobilnog operatera.

Takođe, prilikom korišćenja Usluge software prati GPS lokaciju Vašeg mobilnog uređaja i prikuplja podatke o vašoj trenutnoj lokaciji. Korišćenjem Usluge pristajete na to da ovi podaci mogu biti prikupljeni i korišćeni samo u svrhe funkcionisanja aplikacije.

3. PLAĆANJE

Prihvatanjem ovih Uslova saglasni ste da za ćete za korišćenje Usluga morati platiti određenu cenu trećim licima - privrednim subjektima koji su registrovani za obavljanje usluga vanlinijskog prevoza lica i stvari. Nakon što je Usluga obavljena, CarGo će proslediti Vašu uplatu obračunatih troškova trećim licima koja su obavila prevoz. Uplata korišćenja Usluga na ovaj način će se smatrati istom kao i da je uplata izvršena direktno trećim licima. U iznos koji će Vam biti naplaćen uračunate su sve takse i porezi koji su propisani važećim zakonskim propisima.

TEHNOLOGIJA NAPLATE

Prilikom kreiranja korisničkog naloga dužni ste da navedete informacije o validnom načinu plaćanja, odnosno podatke o Vašem PayPal nalogu koji ćete koristiti za plaćanje Usluga i sa kojeg će se skidati izabrani iznos na saldo Vašeg korisničkog naloga.

Pre otpočinjanja korišćenja Usluga neophodno je da na Vaš korisnički nalog povežete jedan od dostupnih načina plaćanja, ili uplatite minimalan iznos kredita od 500,00 dinara. Usluge će se naplaćivati tako što će se sa salda Vašeg korisničkog naloga skidati odgovarajući iznos u zavisnosti od obima korišćenja Usluga i obračuna koji ćete dobiti na Vašu registrovanu E-mail adresu prilikom svakog korišćenja Usluge.  U svakom trenutku možete izvršiti proveru trenutnog stanja sredstava na Vašem korisničkom nalogu.

Stipulated by the laws and regulations of the Republic of Serbia considering limitation of the usage of PayPal, this method of payment inside the app can only be used by a non-resident person of the Republic of Serbia.

Ukoliko koristite kreditnu karticu kao platno sredstvo za usluge prevoza, potrebno je da registrujetevašu kreditnu ili debitnu karticu unutar aplikacije samo jednom, sredstva sa kartice će biti skinuta samo onda kada je vožnja završena.

PLATNE KARTICE

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje prihvatilac platnih kartica, Societe Generale Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Prilikom dodavanja platne kartice sa Vaše platne kartice će biti rezervisan 1,00 RSD radi verifikacije kartice, nakon određenog vremena (do 7 dana) ova vrednost će biti vraćena.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije/Vaša banka izdavalac, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu i one koju možete videti na vašem bankovnom izvodu.

Telekom Srbija AD + CAR:GO

Obaveštavamo Vas da MTS predstavlja „CarGo Technologies“ d.o.o. u procesu zaključivanja ugovora za korišćenje CarGo usluge i naplate CarGo vaučera, stoga Vaše obaveze prema „CarGo Technologies“ d.o.o. će se namiriti tek nakon što se obračunaju obaveze prema mts.

CENA

CarGo će vršiti naplatu Usluga prema unapred istaknutom cenovniku. CarGo zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni ustanovljeni cenovnik, ali uz obavezu da novi cenovnik odmah istakne na svom web sajtu, kao i da o tome obavesti korisnike.

Cene istaknute u cenovniku sadrže samo iznos naknade za pruženu uslugu i u sebi ne sadrži "bakšiš" kao dodatnu nagradu vozaču zbog kvalitetno pružene usluge. Ukoliko želite možete dodatno nagraditi vozača, ali niste dužni na to i zavisi isključivo od Vaše volje.

U slučaju da nakon zakazivanja usluge dođe do otkazivanja iste sa Vaše strane, biće naplaćena naknada za otkazivanje koja će takođe biti unapred istaknuta.

NAKNADA CENE ČIŠĆENJA ILI POPRAVKE

Ukoliko u toku korišćenja Usluga Vašom krivicom nastane šteta na ili u vozilu prevoznika (fizičko oštećenje ili prljanje) koja prelazi okvire "uobičajene štete", Vi ćete biti odgovorni za naknadu troškova otklanjanja te štete.

Ukoliko do ovakve situacije dođe, prevoznik - treće lice će se obratiti CarGo-u sa zahtevom i detaljnim izveštajem o nastaloj šteti. Ukoliko CarGo proverom primljenog zahteva utvrdi da je isti opravdan, CarGo zadržava pravo da sa korisničkog naloga, odnosno sa prijavljenog metoda naplate, fakturiše odgovarajući iznos koji odgovara nastaloj šteti.

POLITIKA REKLAMACIJE

U slučaju da je korisniku naplaćen račun za usluge koje nisu izvršene u skladu sa ovim ugovorom, korisnik je ovlašćen da uputi reklamaciju putem telefona u radnom vremenu na kontakt telefon CarGo-a ili elektornski preko sajta CarGo-a.

Po svim reklamacijama će biti postupljeno u zakonskim rokovima.

POVRAĆAJ NAPLAĆENIH SREDSTAVA

U slučaju povraćaja sredstava korisniku koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, CarGo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika platne kartice.

4. UPOZORENJA, OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI, OBEŠTEĆENJE 

CarGo nije privredni subjekat registrovan za obavljanje vanlinijskog prevoza lica i stvari, niti pruža takvu uslugu. CarGo pruža uslugu posredovanja između krjanjih korisnika i trećih lica - prevoznika, koji obavljaju uslugu prevoza.

U skladu sa tim, CarGo ne daje garancije u vezi sa obavljenom uslugom od strane prevoznika - kvalitetom prevoza, vremenskoj tačnosti, dostupnošću Usluga bez prekida na pojedinim delovima teritorije, sigurnosti prevoza ili trajanju Usluge. Prihvatanjem ovih Uslova saglasni ste da Vi snosite kompletan rizik koji proizilazi iz korišćenja Usluga.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

CarGo nije odgovoran za indirektne, slučajne, kaznene ili posledične štete (npr. propuštena dobit, gubitak podataka, povrede, materijalna oštećenja) koje mogu nastati u toku ili u vezi sa korišćenjem Usluga. CarGo takođe neće biti odgovoran za štetu koja nastane : a) usled trenutne nemogućnosti da koristite Usluge ukoliko je nemogućnost posledica Vaše greške; b) u toku direktne transakcije između Vas i treće strane - pružaoca Usluge; c) usled kašnjenja ili propusta u pružanju Usluge, ukoliko su propusti uzrokovani višom silom, odnosno nepredvidljivim okolnostima.

Ograničenja navedena u ovom odeljku Uslova nemaju za cilj isključenje ili izmenu Vaših prava kao potrošača koja su zagarantovana pravnim sistemom Republike Srbije.

NAKNADA ŠTETE

Prihvatanjem ovih Uslova saglasni ste da ćete CarGo-u ili njegovim zaposlenima nadoknaditi svu štetu, uključujući i advokatske troškove i sudske postupke, koja proistekne iz : a) Vašeg korišćenja Usluga mimo ustanovljenih pravila; b) kršenjem bilo koje odredbe ovih Uslova; c) zloupotrebom poverljivih podataka; d) kršenjem prava bilo koje treće strane ili drugog člana Udruženja CarGo. 

5. KAMERA ZA VIDEO I AUDIO SNIMANJE U VOZILIMA

U cilju vaše bezbednosti, poboljšanja kvaliteta usluga, kao i u cilju sprečavanja zloupotreba vozila CarGo mogu biti opremljena kamerama koje snimaju video i zvuk. Vidno polje kamere je kroz prednje vetrobransko staklo vozila u pravcu kretanja vozila. Kamere ne mogu snimati putnički prostor. Stoga, vaš lik unutar putničkog prostora neće biti predmet snimka. Međutim, pošto kamera snima napred kroz vetrobransko staklo moguće je da vaš lik bude zabeležen na snimku u slučaju da se nalazite spolja na javnom prostoru koji je u vidnom polju kamere dok čekate vozilo ili prilikom ulaska u vozilo ako se prema vozilu krećete iz prednjeg pravca. Stoga, snimci mogu sadržavati vaš lik kao deo snimka javnog prostora na kome se nalazite. Pošto kamere takođe snimaju i zvuk, zvukovi unutar kabine će takođe biti zabeleženi. CarGo neće prikupljene snimke stavljati na raspolaganje trećim licima ali mu može biti naloženo od nadležnih organa vlasti (kao što su sud ili javni tužilac) da snimke preda. U tom slučaju bićete odmah obavešteni o takvom nalogu (osim ako mu sam nalog to zabranjuje) a CarGo će se povinovati takvom nalogu samo u minimalnoj mogućoj meri. Prihvatanjem usluge dajete saglasnost na upotrebu video i audio snimka na gore navedeni način. Prijatelje, članove porodice i goste koji koriste vaš nalog u skladu sa Statutom Udruženja treba da obavestite o gore navedenom. CarGo ne obrađuje snimke automatski tako da u prethodno navedenom slučaju vaš lik koji je snimljen na javnom prostoru ili vaš glas koji je snimljen u putničkom prostoru ne mogu automatski biti povezani sa vašim identitetom.  CarGo neće obrađivati snimke osim u svrhu nekog budućeg potencijalnog dokaznog postupka i to u svrhu zaštite vaših interesa ili interesa CarGo kao što su na primer: vaš prigovor protiv pružaoca usluga, napad na pružaoca usluga ili CarGo vozilo, saobraćajni udes u kome učestvuje CarGo vozilo, pokušaj organa vlasti da oduzme vozilo, ili slično.

6. PRIHVATLJIVI USLOVI KORIŠĆENJA I PONAŠANJA

Prihvatanjem ovih Uslova slažete se sa tim da ne smete koristiti Usluge na način koji je uznemiravajući, uvredljiv, protivpravan, preteći, štetan, uvredljiv, narušava nečiju privatnost ili je na bilo koji drugi način napoželjan, u suprotnosti sa zakonom ili podzakonskim propisima.   Pored toga, slažete se sa tim da nećete koristiti Usluge za : a) upload, prenos ili distribuiranje bilo kakvog softvera čiji je cilj da ošteti ili izmeni softverski sistem ili podatke; b) slanje neželjenih ili nametljivih reklamnih poruka, promotivnih materijala, spam poruka, nepristojnog ili uvredljivog sadržaja, lančanih E-mail poruka ili bilo kojeg drugog vida neželjenih poruka; c)prikupljanje i obradu informacija o drugim korisnicima Usluga bez njihovog pristanka; d) ometanje ili remećenje rada servera ili mreže povezane sa Uslugama; e) neovlašćeni pristup Uslugama preko drugih računarskih sistema ili mreža; f) uznemiravanje ili ometanje u korišćenju drugih korisnika Usluga članova Udruženja CarGo.

CarGo zadržava pravo da istraži konkretne situacije i preduzme odgovarajuće mere protiv Vas ukoliko se utvrdi da ste u toku korišćenja Usluga na bilo koji način povredili odredbe ovih Uslova. Pod odgovarajućim merama podrazumeva se mogućnost privremene suspenzije odnosno trajne deaktivacije korisničkog naloga kao i pokretanje pravnih postupaka.   Takođe, CarGo zdaržava pravo da sarađuje sa državnim organima i na njihov zakonom propisan zahtev im dostavi odgovarajuće informacije koje se tiču korisničkog naloga, uključujući IP adresu, informacije o internet saobraćaju sa Vašeg uređaja, arhivi korisnika i slično.

7. PROMENA USLOVA KORIŠĆENJA

CarGo zadržava pravo da u bilo kom trenutku promeni ove Uslove korišćenja. CarGo takođe zadržava pravo da otkaže, modifikuje, obustavi ili u potpunosti prekine sa pružanjem Usluga korisniku, pošto je o tome prethodno obavestio korisnika na adekvatan način najmanje 30 dana pre otkaza.

CarGo će objaviti sve promene Uslova na svom web sajtu i u okviru CarGo mobilne aplikacije najmanje 30 dana pre stupanja promena na snagu. Do momenta stupanja na snagu izmena primenjivaće se prethodne odredbe Uslova. Za nove korisnike odmah će se primenjivati nove odredbe Uslova.

8. REŠAVANJE SPOROVA

Prihvatom ovih Uslova slažete se sa tim da će svaki spor između Vas i CarGo-a, koji se javi u toku korišćenja ili u vezi sa Uslugama, biti rešen sporazumno, dijalogom između dve strane. Ukoliko pak do sporazumnog rešenja nije moguće doći, svaka strana u sporu zadržava pravo da pokrene odgovarajući sudski ili drugi postupak pred nadležnim državnim organima Republike Srbije, a u cilju zaštite prava za koje strana smatra da je ugroženo ili povređeno.

9. TRAJANJE I RASKID

Ovi Uslovi stupaju na snagu danom Vašeg prihvata istih i imaju dejstvo za sve vreme korišćenja Usluga.

10. KORISNIČKI SERVIS

Za sva pitanja u vezi sa ovim Uslovima i njihovom primenom, možete se obratiti korisničkom servisu putem E-mail adrese  [email protected]

CarGo će pokušati da odgovori na sve zahteve u razumnom vremenskom roku, u skladu sa zakonom.

11. UKUPAN SPORAZUM

Ovi Uslovi korišćenja, uključujući Opis Usluge kao i Izjavu o privatnosti, predstavljaju celokupan i isključivi sporazum između CarGo-a i Vas, kao krajnjeg korisnika.