CARGO PRIVACY NOTICE

1. Datum izdavanja Obaveštenja o privatnosti

Ovo Obaveštenje o privatnosti (Obaveštenje) je izdato 1. aprila 2018. godine.

2. Svrha obaveštavanja

Briga o ličnim podacima i transparentnost u radu su ključne vrednosti na kojima zasnivamo naše poslovanje. Obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vam omogućili korišćenje svih prednosti upotrebe CAR:GO Aplikacije. Svrha ovog Obaveštenja je da Vas upozna sa načinom na koji DNP NUTRITION koristi Vaše lične podatke. Ono daje informacije o tome kako prikupljamo, koristimo, skladištimo i na drugi način obrađujemo lične podatke, a sve u cilju da Vam omogućimo da koristite CAR:GO Aplikaciju. Ovo Obaveštenje se izdaje u cilju usklađivanja sa Opštom uredom o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonom o zaštiti podatka o ličnosti (ZZPL).

DNP NUTRITION podržava prava koja GDPR i ZZPL omogućavaju. Mi verujemo da imate pravo da u potpunosti kontrolišete svoje podatke, bez obzira na svoju fizičku lokaciju.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, kao što su lično ime, godište, fotografija ili lokacija. Podaci koji su anonimizovani se ne smatraju ličnim podacima.

Obrada je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima (npr. prikupljanje, skladištenje, upotreba, umnožavanje, objavljivanje, brisanje ili uništavanje).

3. Izmene i dopune

Ovo je poslednja verzija Obaveštenja (28. april 2022. godine).

Ukoliko se ovo Obaveštenje menja ili dopunjuje, unećemo datum poslednje verzije dokumenta. O svakoj promeni Obaveštenja ćemo Vas blagovremeno obavestiti.

4. O nama

U ovom Obaveštenju, ”DNP NUTRITION’’, ‘’mi’’ i ”naši’’ upućuje na DNP NUTRITION DOO Beograd-Stari Grad, privredno društvo sa registrovanim sedištem na adresi Vuka Karadžića 9, registrovano kod Agencije za privredne registre Republike Srbije, pod matičnim brojem 21448613 i poreskim identifikacionim brojem 111246989, koga zastupa Ivan Levi, direktor.

DNP NUTRITION je u određenim slučajevima rukovalac u obradi Vaših ličnih podataka; u određenim slučajevima je obrađivač Vaših ličnih podataka, dok je u određenim slučajevima samo primalac Vaših ličnih podataka. Ovo će biti detaljnije pojašnjeno u nastavku.

Pitanja, pritužbe, zahteve za ostvarivanje Vaših prava i dodatne informacije oko Obaveštenja o privatnosti i zaštite podataka o ličnosti kod DNP NUTRITION možete dobiti na sledeću e-mail adresu [email protected] .

Odredili smo lice za zaštitu podataka o ličnosti (DPO), koje je odgovorno za to da DNP NUTRITION obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa važećim propisima. Strahinja Dević naše lice za zaštitu podataka o ličnosti i njegova e-mail adresa je: [email protected].

5. Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Podaci o ličnosti koje nam Vi dajete

A. Registracija

Kada se registrujete na CAR:GO Aplikaciju prikupljamo podatke o Vama, uključujući, ali ne ograničavajući se na Vaše ime, e-mail adresu, broj Vašeg mobilnog telefona, podatke o Vašem vozilu (za Pružaoce usluga). Takođe CAR:GO Aplikacija može da prikupi i Vašu fotografiju. DNP NUTRITION je rukovalac u obradi Vaših podataka o ličnosti prilikom registrovanja na i korišćenja CAR:GO Aplikacije.

DNP NUTRITION je obrađivač u obradi Vaših ličnih podataka u vezi sa Udruženjem CAR:GO. Naime, Udruženje CAR:GO je angažovalo DNP NUTRITION za administraciju svog članstva i utvrdilo da se samo članovi Udruženja CAR:GO mogu registrovati na CAR:GO Aplikaciji, te prilikom registracije neophodan uslov jeste i prihvatanje članstva u Udruženju CAR:GO (Srbija).

Vaše lične podatke obrađujemo za potrebe registrovanja, kako bismo Vam pružili članske pogodnosti i obavestili Vas o našim uslugama i drugim pogodnostima ili mogućnostima povezanim sa Vašim korišćenjem CAR:GO Aplikacije.

B. Vaše korišćenje CAR:GO Usluga

Kada koristite CAR:GO Uslugu, DNP NUTRITION postupa kao obrađivač. Naime, Pružaoci usluge su angažovali DNP NUTRITION kako bi mogli da pruže uslugu inovativne pomoći na putu i tom prilikom oni obrađuju Vaše podatke o ličnosti. DNP NUTRITION je samo obrađivač u toj obradi.

Mi smo rukovalac u obradi ličnih podataka kada Pružaoci usluga koriste CAR:GO Aplikaciju, za obradu njihovih podataka.

C. Vaše korišćenje CAR:GO Butler Usluge

Kada koristite CAR:GO Butler Usluge, DNP NUTRITION postupa kao obrađivač. Naime, Trgovci su angažovali CAR:GO Aplikaciju kako bi mogli da pruže svoju uslugu (isporuče hranu i ostale proizvode) i tom prilikom oni obrađuju Vaše podatke o ličnosti kao rukovalac. DNP NUTRITION je samo obrađivač u toj obradi.

D. Administriranje članstva unutar Udruženja CarGo (Srbija)

Mi administriramo članstvo unutar CAR:GO Udruženja. Udruženje CAR:GO nas je angažovalo u te svrhe i mi smo u ovom slučaju obrađivač.

E. Video nadzor

Na nekim od vozila pružalaca usluga ugrađene su kamere. Kamera pokriva područje izvan vozila, a svrha snimanja je sigurnost korisnika i pružaoca usluge; zaštita vozila od krađe i vandalskog ponašanja; te zaštita vozila u slučaju nezgode.

Dok su pružaoci usluga u ovom slučaju rukovaoci u obradi ličnih podataka, DNP NUTRITION je samo primalac podataka. Više informacija o kamerama i kako se koriste se nalaze u vozilima.

F. Informacije o Vašim transakcijama

U ime Pružalaca usluga i Trgovaca obrađujemo podatke o transakcijama koje obavljate preko CAR:GO Aplikacije, uključujući vreme Vaše transakcije, naknadu za korišćenje aplikacije, te GPS podatke. Ovi podaci su Vam dostupni u svakom trenutku budući da imate pravo pristupa tim podacima. DNP NUTRITION je ovom slučaju obrađivač, a Pružaoci usluga, odnosno Trgovci su rukovaoci.

G. Naplata u ime i za račun Pružaoca usluga/Trgovaca (podaci o platnoj kartici)

Za usluge koje koristite preko CAR:GO Aplikacije možete platiti pomoću platne kartice. Naime, kao što je navedeno u Opštim uslovima korišćenja, DNP NUTRITION naplaćuje u ime i za račun Pružaoca usluga/Trgovca. U skladu sa tim sve podatke koje DNP NUTRITION obrađuje u vezi sa plaćanjem, obrađuje kao obrađivač koga su angažovali Pružaoci usluga/Trgovci.

Podatke o platnim karticama korisnici direktno šalju nekom od platnih servisa koji su PCI/DSS usklađeni, a preko CAR:GO Aplikacije koja je angažovala taj servis. Dakle, DNP NUTRITION direktno ne obrađuje niti skladišti podatke o kartici.

U svrhu sprečavanja raznih zloupotreba u vezi sa plaćanjem, DNP NUTRITION koristi anonimizovane podatke iz platne kartice – hash platne kartice koji se dobija ireverzibilnom enkripcijom. Tako dobijen anonimizovan podatak se koristi samo za validaciju te kartice u budućnosti. Kada neko pokuša da doda novu karticu, kreira se novi hash i ako se podudara sa već postojećim – sistem prijavljuje da nije moguće registrovati tu platnu karticu. U tom slučaju neophodno je kontaktirati [email protected]. Napominjemo da je ovo obrada anonimizovanog podatka i da DNP NUTRITION ni na koji način na osnovu tog podatka ne može da identifikuje bilo kog korisnika.

Lični podaci koje dobijamo od trećih strana

Sa vremena na vreme DNP NUTRITION može da dobije lične podatke od trećih strana. To se može dogoditi ukoliko ste zaposleni u kompaniji koja koristi CAR:GO Uslugu i prijavljuje Vas za korišćenje CAR:GO Usluge.

Šta se događa ako nam ne date svoje podatke?

Kako biste mogli da koristite CAR:GO Aplikaciju i kako bismo Vas identifikovali tako da znamo da ste to Vi, a ne neko drugi, potrebni su nam Vaši lični podaci. U suprotnom, nije moguće koristiti CAR:GO Aplikaciju.

6. Svrha obrade i pravni osnov za obradu

Generalno, mi obrađujemo Vaše lične podatke ako je ta obrada neophodna kako bismo zaključili i izvršili ugovor sa Vama (Uslovi korišćenja). Možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva. Takođe, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite Vaših životnih interesa. Ukoliko obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu naših pravnih obaveza ili u cilju zaštite Vaših životnih interesa, obavestićemo Vas o tome. Takođe, možemo da obrađujemo Vaše podatke o ličnosti kako bismo ostvarili naš legitimni interes poslovanja.

Koristimo samo one lične podatke koji su neophodni za tačno određenu svrhu i uvek se trudimo da ograničimo obradu ličnih podataka u odnosu na ono što je neophodno za tu svrhu. Svrha obrade Vaših ličnih podataka je registracija na CAR:GO Aplikaciju i korišćenje svih njenih pogodnosti.

Prihvatanjem Uslova korišćenja zaključujete ugovor sa nama. Vaše lične podatke obrađujemo u svrhu zaključenja i izvršavanja tog ugovora.

Pored ovoga, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vam poslali newsletter sa informacijama o posebnim ponudama DNP NUTRITION. Kada šaljemo newsletter, mi ćemo to učiniti ili na osnovu Vašeg pristanka ili oslanjajući se na naš legitimni interes.

7. Push notifikacije

Push notifikacije su poruke koje se pojavljuju na Vašim mobilnim uređajima. Push notifikacije se pojavljuju na mobilnim uređajima izvan aplikacija i koriste se za različite svrhe: nesmetano funkcionisanje aplikacija, obaveštavanje o promenama/novinama, obaveštavanje o promocijama itd. DNP NUTRITION takođe koristi tehnologiju push notifikacija u tri svrhe.

CAR:GO Aplikacija koristi push notifikacije kako bi sama aplikacija funkcionisala i kako bismo Vas obavestili o pružanju CAR:GO i Butler Usluge. Naime, push notifikacijom Vas obaveštavamo da li je neki Pružalac usluge slobodan, za koliko vremena stiže, gde se trenutno nalazi Pružalac usluge/Trgovac itd. CAR:GO Aplikacija ne bi mogla da funkcioniše bez uključene opcije push notifikacija i u slučaju da je push notifikacija isključena ne biste mogli da vidite slobodne Pružaoce usluga, za koliko stiže Pružalac usluge/Trgovac itd.

Push notifikacije koristimo kako bismo Vas obaveštavali o sistemskim informacija oko same CAR:GO Aplikacije (npr. obaveštenje o redovnom ažuriranju CAR:GO Aplikacije; obaveštenje o zastojima itd).

DNP NUTRITION koristi push notifikacije kako bi Vas obavestili o najnovijim promotivnim ponudama, vestima itd. Ukoliko ne želite da Vam stižu promotivne poruke putem push notifikacija, u svakom momentu možete povući pristanak za opciju primanja reklamnih poruka preko push notifikacije tako što ćete u podešavanjima na Vašem telefonu isključiti opciju slanja notifikacija za CAR:GO Aplikaciju. Ovo nije najbolje rešenje, ali operativni sistemi (Android, iOS) nisu omogućili da se svrhe za push notifikacije razdvoje. Napominjemo da ukoliko se odlučite da isključite opciju primanja push notifikacija (kako ne bi primali reklamne poruke) usled objašnjenih sistemskih funkcionalnosti, nećete biti u mogućnosti da koristite CAR:GO Aplikaciju. Ukoliko imate poteškoća u isključivanju promotivnih push notifikacija na Vašem mobilnom uređaju, u svakom trenutku možete da nam se obratite slanjem mejla na sledeću e-mail adresu: [email protected]. U svakom slučaju, mi ćemo odmah reagovati i zaustaviti obradu.

8. Legitimni interes rukovaoca

Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa. Naravno, to radimo samo ukoliko Vaš interes ili Vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom. Legitimni interes koristimo kako bismo:

 • Održavali Vaš korisnički nalog, odgovorili na Vaše zahteve i moguće pritužbe;
 • Promovisali i plasirali naše proizvode i usluge (korporativni članovi);
 • Zaštitili prava, imovinu ili bezbednost DNP NUTRITION, naših članova, ili drugih lica;
 • Zaštitili naše poslovanje i pružili podršku našim članovima, partnerima i kolegama;
 • Identifikovali i sprečili prevare i druge nezakonite radnje;
 • Testirali i razvijali nove usluge i proizvode ili poboljšali postojeće.

U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu Vaših ličnih podataka zasnovanu na našem legitimnom interesu tako što ćete poslati imejl na adresu: [email protected].

9. Primaoci podataka o ličnosti

Vaši lični podaci se dele interno u okviru DNP NUTRITION, tokom procesa održavanja CAR:GO Aplikacije. Takođe, možemo da delimo Vaše lične podatke sa sledećim primaocima:

 • Podizvođačima, spoljnim konsultantima, advokatima, knjigovođama, komercijalnim bankama, i ostalim trećim licima, kao što su:
  o Cloud servisi, hosting servisi, infrastruktura i support;
  o Chatbot;
  o Pružaoci usluga oglašavanja i marketinških usluga.
 • Novoosnovanom entitetu ili entitetu sticaocu vlasništva nad DNP NUTRITION, ukoliko je DNP NUTRITION uključen u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu;
 • Bilo kojem drugom primaocu, ukoliko smo u obavezi prema zakonu ili na osnovu sudske odluke;
 • Bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život

Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke i Vaša prava. DNP NUTRITION ima sa svim primaocima potpisane ugovore o obradi podataka o ličnosti.

10. Prenos podataka o ličnosti u druge države

Lični podaci mogu se prenositi bez ikakvih zaštitnih mera potrebnih prema trećim zemljama kada se prenose u zemlje koje se nalaze u EU (Austrija i Francuska), zemlje potpisnice Konvencije 108 (Srbija) i države za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite. Npr. šaljemo Vaše lične podatke u Nemačku radi skladištenja.

Ako se lični podaci prenose u državu koja se ne nalazi u EU (Austrija i Francuska) ili u državu koja nije potpisnica Konvencije 108 (Srbija) ili u državu za koju je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite, DNP NUTRITION primenjuje odgovarajuće mere zaštite (npr. potpisane standardne ugovorne klauzule).

11. Rok čuvanja

DNP NUTRITION čuva Vaše podatke o ličnosti dok traje vaše članstvo u Udruženju CAR:GO i nakon toga tokom određenog vremenskog perioda kako bi se omogućilo članovima da povrate naloge ukoliko odluče da obnove članstvo i analiziraju podatke za sopstveno poslovanje. Za više informacija o tome gde se i koliko dugo čuvaju Vaši lični podaci, kao i za više informacija o Vašim pravima za brisanje i prenosivost podataka, kontaktirajte nas na sledeću e-mail adresu: [email protected].

12. Integritet podataka

Preduzećemo razumne korake kako bismo osigurali da su lični podaci koje obrađujemo pouzdani za upotrebu kojoj su namenjeni, tačni, potpuni i aktuelni. Vi ste odgovorni za tačnost svih ličnih podataka koje nam date. Uložićemo razumne napore da održimo tačnost i integritet dobijenih ličnih podataka i da ih po potrebi ažuriramo.

13. Bezbednost ličnih podataka

DNP NUTRITION preduzima odgovarajuće bezbednosne mere u cilju zaštite Vaših ličnih podataka od pristupa i uvida koji nisu odobreni primenom ovog Obaveštenja.

Sprovodimo odgovarajuće fizičke, proceduralne, tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bismo dostigli odgovarajući nivo zaštite Vaših ličnih podataka koje obrađujemo. DNP NUTRITION primenjuje najbolje industrijske standarde u zaštiti podataka. Zaštita se odnosi na gubitak, korišćenje protivno svrsi, neovlašćeni pristup i uvid, menjanje i uništenje tih ličnih podataka. Ipak nijedna mera bezbednosti ne može da garantuje da će lični podaci biti 100% zaštićeni, ali DNP NUTRITION u svakom momentu svojim kontrolisanim procesima i uz visoku odgovornost stalno unapređuje sve mere bezbednosti u cilju zaštite Vaših ličnih podataka.

14. Svesno ne prikupljamo podatke od maloletnih lica mlađih od 16 godina

CAR:GO Aplikacija nije namenjena maloletnim licima mlađim od četrnaest (14) godina. Mi svesno ne prikupljamo lične podatke od maloletnih lica ispod ove starosne dobi i izbrisaćemo sve podatke za koje se naknadno utvrdi da su podaci maloletnog lica ispod 14 godina, osim ukoliko nismo dobili saglasnost od roditelja ili staratelja takvog maloletnog lica da prikupljamo njegove podatke. U slučaju da roditelj ili staratelj veruje da je njegovo/njeno dete pružilo informacije DNP NUTRITION i želi da ti podaci budu uklonjeni ili ispravljeni, molimo Vas da kontaktirate DNP NUTRITION na sledeću e-mail adresu: [email protected] .

15. Vaša prava

Možete da koristite određena prava prema DNP NUTRITION u odnosu na lične podatke koje obrađujemo o Vama. U svakom trenutku možete da podnesete zahtev za ostvarivanje tih prava.

Imate sledeća prava:

 • Informisanje: pravo da budete informisani o tome na koji način obrađujemo Vaše lične podatke (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja o privatnosti);
 • Pristup: pravo da zahtevate od nas pristup svim Vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Ukoliko zahtev dostavite elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako zahtevate drugačije dostavljanje;
 • Ispravka/dopuna: pravo da tražite da se netačni ili nepotpuni lični podaci o Vama isprave bez odlaganja. Molimo Vas da nas obavestite ukoliko promenite te lične podatke ili ukoliko saznate da su bilo koji lični podaci koje držimo netačni ili nepotpuni;
 • Brisanje: pravo da zahtevate da se obrišu Vaši lični podaci bez odlaganja (uz poštovanje ograničenja koja su postavljena zakonom);
 • Ograničenje: pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka u određenim situacijama;
 • Prigovor: pravo da izjavite prigovor na specifične obrade ličnih podataka. Ovo uključuje direktno oglašavanje, obradu u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili u statističke svrhe.
 • Prenosivost: pravo da zahtevate od nas da ove podatke prenesemo drugoj kompaniji, ako je obrada zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i obrada se vrši automatizovanim putem. U slučaju da želite, mi čemo vam (i) dostaviti podatke u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i (ii) omogućiti prenos podataka drugom rukovaocu.

Vaša prava možete da ostvarite bez ikakvih dodatnih troškova slanjem na sledeću e-mail adresu: [email protected]. Na Vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo Vas posebno obavestiti. Ako je iz nekog razloga pristup ostvarivanju Vaših prava odbijen, DNP NUTRITION će pružiti objašnjenje zašto je do toga došlo.

Ukoliko smatrate da Vam je neko od prethodno navedenih prava uskraćeno ili smatrate da na neki način obrađujemo Vaše lične podatke protivno zakonu, molimo Vas da nam se obratite na sledeću e-mail adresu: [email protected]. U svakom trenutku možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

16. Pristanak i povlačenje pristanka

U svakom trenutku možete povući pristanak za obradu Vaših ličnih podataka koju ste nam dali. Mi ćemo odmah reagovati i zaustaviti obradu tih ličnih podataka. Ovo pravo je besplatno. Zahtev za povlačenje pristanka možete nam poslati na sledeću e-mail adresu: [email protected].