CARGO OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

1. Datum izdavanja Obaveštenja o privatnosti

Ovo Obaveštenje o privatnosti (Obaveštenje) je izdato 1. aprila 2018. godine.

2. Svrha obaveštavanja

Briga o ličnim podacima i transparentnost u radu su ključne vrednosti na kojima zasnivamo
naše poslovanje. Obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vam omogućili korišćenje svih
prednosti upotrebe CAR:GO Aplikacije i CAR:GO vebsajta. Svrha ovog Obaveštenja je da Vas
upozna sa načinom na koji CAR:GO koristi Vaše lične podatke. Ono daje informacije o tome
kako prikupljamo, koristimo, skladištimo i na drugi način obrađujemo lične podatke, a sve
u cilju da Vam omogućimo da koristite CAR:GO Aplikaciju i CAR:GO vebsajt. Ovo Obaveštenje
se izdaje u cilju usklađivanja sa Opštom uredom o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonom o
zaštiti podatka o ličnosti (ZZPL).

CAR:GO podržava prava koja GDPR i ZZPL omogućavaju. Mi verujemo da imate pravo da u potpunosti
kontrolišete svoje podatke, bez obzira na svoju fizičku lokaciju.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je
identitet određen ili odrediv, kao što su lično ime, godište,
fotografija ili lokacija.
Podaci koji su anonimizovani se ne smatraju ličnim podacima.

Obrada je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima
(npr. prikupljanje, skladištenje, upotreba, umnožavanje, objavljivanje, brisanje ili uništavanje).

3. Izmene i dopune

Ovo je poslednja verzija Obaveštenja (16. avgust 2021. godine).

Ukoliko se ovo Obaveštenje menja ili dopunjuje, unećemo datum poslednje verzije dokumenta.
O svakoj promeni Obaveštenja ćemo Vas blagovremeno obavestiti.

4. O nama

U ovom Obaveštenju, ,”CAR:GO’’, ‘’mi’’ i ”naši’’ upućuje na CARGO Technologies doo,
sa sedištem u ul. Dr Milutina Ivkovića 2A, Beograd, Srbija).

CAR:GO je u određenim slučajevima rukovalac u obradi Vaših ličnih podataka; u
određenim slučajevima je obrađivač Vaših ličnih podataka, dok je u određenim slučajevima
samo primalac Vaših ličnih podataka. Ovo će biti detaljnije pojašnjeno u nastavku.

Pitanja, pritužbe, zahteve za ostvarivanje Vaših prava i dodatne informacije oko Obaveštenja o
privatnosti i zaštite podataka o ličnosti kod CAR:GO možete dobiti na sledeću e-mail adresu
[email protected]

Odredili smo lice za zaštitu podataka o ličnosti (DPO), koje je odgovorno za to da CAR:GO
obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa važećim propisima. Strahinja Dević naše lice za
zaštitu podataka o ličnosti i njegova e-mail adresa je: [email protected]

5. Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Podaci o ličnosti koje nam Vi dajete

A. Registracija

Kada se registrujete na CAR:GO Aplikaciju prikupljamo podatke o Vama, uključujući, ali ne
ograničavajući se na Vaše ime, e-mail adresu, broj Vašeg mobilnog telefona, podatke o Vašem
vozilu (za Pružaoce usluga). Takođe CAR:GO Aplikacija može da prikupi i Vašu fotografiju.

CAR:GO je rukovalac u obradi Vaših ličnih podataka sa Udruženjem CarGo. Naime,
Udruženje CAR:GO je angažovalo CAR:GO za administraciju svog članstva i utvrdilo da se samo
članovi Udruženja CAR:GO mogu registrovati na CAR:GO Aplikaciji, te prilikom registracije
neophodan uslov jeste i prihvatanje članstva u Udruženju CAR:GO (Srbija).

Vaše lične podatke obrađujemo za potrebe registrovanja, kako bismo Vam pružili članske
pogodnosti i obavestili Vas o našim uslugama i drugim pogodnostima ili mogućnostima
povezanim sa Vašim članstvom u CAR:GO Aplikaciji.

B. Vaše korišćenje CAR:GO Usluga

Kada koristite CAR:GO Uslugu, CAR:GO postupa kao obrađivač. Naime, Pružaoci usluge su
angažovali CAR:GO kako bi mogli da pruže uslugu inovativne pomoći na putu i tom prilikom
oni obrađuju Vaše podatke o ličnosti. CAR:GO Aplikacija je samo obrađivač u toj obradi.

Mi smo rukovalac u obradi ličnih podataka kada Pružaoci usluga koriste CAR:GO Aplikaciju
za obradu njihovih podataka.

C. Vaše korišćenje CAR:GO Butler Usluge

Kada koristite CAR:GO Butler Usluge, CAR:GO postupa kao obrađivač. Naime, Trgovci su
angažovali CAR:GO Aplikaciju kako bi mogli da pruže svoju uslugu (isporuče hranu i ostale proizvode)
i tom prilikom oni obrađuju Vaše podatke o ličnosti kao rukovalac. CAR:GO je samo obrađivač u toj obradi.

D. Administriranje članstva unutar Udruženja CarGo (Srbija)

Mi administriramo članstvo unutar CarGo Asocijacije. Udruženje CarGo nas je angažovalo u te
svrhe i mi smo u ovom slučaju obrađivač.

E. Video nadzor

Na nekim od vozila pružalaca usluga ugrađene su kamere. Kamera pokriva područje
izvan vozila, a svrha snimanja je sigurnost korisnika i pružaoca usluge;
zaštita vozila od krađe i vandalskog ponašanja; te zaštita
vozila u slučaju nezgode.

Dok su pružaoci usluga u ovom slučaju rukovaoci u obradi ličnih podataka, CAR:GO je samo
primalac podataka. Više informacija o kamerama i kako se koriste se nalaze u vozilima.

F. Informacije o Vašim transakcijama

U ime Pružalaca usluga i Trgovaca obrađujemo podatke o transakcijama koje obavljate preko
CAR:GO Aplikacije, uključujući vreme Vaše transakcije, naknadu za korišćenje aplikacije,
te GPS podatke. Ovi podaci su Vam dostupni u svakom trenutku budući da imate pravo pristupa
tim podacima. CAR:GO je ovom slučaju obrađivač, a Pružaoci usluga, odnosno Trgovci su rukovaoci.

G. Naplata u ime i za račun Pružaoca usluga/Trgovaca
(podaci o platnoj kartici)

Za usluge koje koristite preko CAR:GO Aplikacije možete platiti pomoću platne kartice.
Naime, kao što je navedeno u Opštim uslovima korišćenja, CAR:GO naplaćuje u ime i za račun
Pružaoca usluga/Trgovca. U skladu sa tim sve podatke koje CAR:GO obrađuje u vezi sa
plaćanjem, obrađuje kao obrađivač koga su angažovali Pružaoci usluga/Trgovci.

 
Podatke o platnim karticama korisnici direktno šalju nekom od platnih servisa koji
su PCI/DSS usklađeni, a preko CAR:GO Aplikacije koja je angažovala taj servis.
Dakle, CAR:GO direktno ne obrađuje niti skladišti podatke o kartici.

 
U svrhu sprečavanja raznih zloupotreba u vezi sa plaćanjem, CAR:GO koristi anonimizovane
podatke iz platne kartice – hash platne kartice koji se dobija ireverzibilnom enkripcijom.
Tako dobijen anonimizovan podatak se koristi samo za validaciju te kartice u budućnosti.
Kada neko pokuša da doda novu karticu, kreira se novi hash i ako se podudara sa već
postojećim – sistem prijavljuje da nije moguće registrovati tu platnu karticu. U tom slučaju
neophodno je kontaktirati [email protected]. Napominjemo
da je ovo obrada anonimizovanog podatka i da CAR:GO ni na koji način na osnovu tog
podatka ne može da identifikuje bilo kog korisnika.

Lični podaci koje dobijamo od trećih strana

Sa vremena na vreme CAR:GO može da dobije lične podatke od trećih strana. To se može
dogoditi ukoliko ste zaposleni u kompaniji koja koristi CAR:GO Uslugu i prijavljuje
Vas za korišćenje CAR:GO Usluge.

Šta se događa ako nam ne date svoje podatke?

Kako biste mogli da koristite CAR:GO Aplikaciju i kako bismo Vas identifikovali tako da
znamo da ste to Vi, a ne neko drugi, potrebni su nam Vaši lični podaci.
U suprotnom, nije moguće koristiti CAR:GO Aplikaciju.

6. Svrha obrade i pravni osnov za obradu

Generalno, mi obrađujemo Vaše lične podatke ako je ta obrada neophodna kako bismo
zaključili i izvršili ugovor sa Vama (Uslovi korišćenja CAR:GO). Možemo da obrađujemo
Vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva. Takođe, možemo da obrađujemo
Vaše lične podatke ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite Vaših životnih interesa.
Ukoliko obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu naših pravnih
obaveza ili u cilju zaštite Vaših životnih interesa, obavestićemo Vas o tome.
Takođe, možemo da obrađujemo Vaše podatke o ličnosti kako bismo ostvarili
naš legitimni interes poslovanja.

Koristimo samo one lične podatke koji su neophodni za tačno određenu svrhu i uvek se
trudimo da ograničimo obradu ličnih podataka u odnosu na ono što je neophodno za tu svrhu.
Svrha obrade Vaših ličnih podataka je registracija na CAR:GO
Aplikaciju i korišćenje svih njenih pogodnosti.

Prihvatanjem Uslova korišćenja CAR:GO zaključujete ugovor sa nama. Vaše lične podatke
obrađujemo u svrhu zaključenja i izvršavanja tog ugovora.

Pored ovoga, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vam poslali
newsletter sa informacijama o posebnim ponudama CAR:GO.
Kada šaljemo newsletter, mi ćemo to učiniti ili na osnovu Vašeg pristanka ili
oslanjajući se na naš legitimni interes.

7. Legitimni interes rukovaoca

Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu
legitimnog interesa. Naravno, to radimo samo ukoliko Vaš interes ili Vaša osnovna prava
i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom.
Legitimni interes koristimo kako bismo:

 • Održavali Vaš korisnički nalog, odgovorili na Vaše zahteve i moguće pritužbe;
 • Promovisali i plasirali naše proizvode i usluge (korporativni članovi);
 • Zaštitili prava, imovinu ili bezbednost CAR:GO, naših članova, ili drugih lica;
 • Zaštitili naše poslovanje i pružili podršku našim članovima, partnerima i kolegama;
 • Identifikovali i sprečili prevare i druge nezakonite radnje;
 • Testirali i razvijali nove usluge i proizvode ili poboljšali postojeće.

U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu Vaših ličnih podataka
zasnovanu na našem legitimnom interesu tako što ćete poslati imejl na adresu:
[email protected]

8. Push notifikacije

Push notifikacije su poruke koje se pojavljuju na Vašim mobilnim uređajima. Push notifikacije se pojavljuju
na mobilnim uređajima izvan aplikacija i koriste se za različite svrhe: nesmetano funkcionisanje aplikacija,
obaveštavanje o promenama/novinama, obaveštavanje o promocijama itd. CAR:GO takođe koristi tehnologiju push
notifikacija u tri svrhe.

CAR:GO Aplikacija koristi push notifikacije kako bi sama aplikacija funkcionisala i kako bismo Vas obavestili
o pružanju CAR:GO i Butler Usluge. Naime, push notifikacijom Vas obaveštavamo da li je neki Pružalac usluge slobodan,
za koliko vremena stiže, gde se trenutno nalazi Pružalac usluge/Trgovac itd. Aplikacija CarGo ne bi mogla da funkcioniše
bez uključene opcije push notifikacija i u slučaju da je push notifikacija isključena ne biste mogli da vidite slobodne
Pružaoce usluga, za koliko stiže Pružalac usluge/Trgovac itd.

Push notifikacije koristimo kako bismo Vas obaveštavali o sistemskim informacija oko same CAR:GO Aplikacije
(npr. obaveštenje o redovnom ažuriranju CAR:GO Aplikacije; obaveštenje o zastojima itd).

CarGo koristi push notifikacije kako bi Vas obavestili o najnovijim promotivnim ponudama, vestima itd.
Ukoliko ne želite da Vam stižu promotivne poruke putem push notifikacija, u svakom momentu možete povući pristanak za
opciju primanja reklamnih poruka preko push notifikacije tako što ćete u podešavanjima na Vašem telefonu isključiti opciju
slanja notifikacija za aplikaciju CAR:GO. Ovo nije najbolje rešenje, ali operativni sistemi (Android, iOS) nisu omogućili
da se svrhe za push notifikacije razdvoje. Napominjemo da ukoliko se odlučite da isključite opciju primanja push notifikacija
(kako ne bi primali reklamne poruke) usled objašnjenih sistemskih funkcionalnosti, nećete biti u mogućnosti da koristite
CAR:GO Aplikaciju. Ukoliko imate poteškoća u isključivanju promotivnih push notifikacija na Vašem mobilnom uređaju, u
svakom trenutku možete da nam se obratite slanjem mejla na sledeću e-mail adresu: [email protected] U svakom slučaju,
mi ćemo odmah reagovati i zaustaviti obradu.

9. Primaoci podataka o ličnosti

Vaši lični podaci se dele interno u okviru CAR:GO, tokom procesa održavanja CAR:GO Aplikacije.
Takođe, možemo da delimo Vaše lične podatke sa sledećim primaocima:

 • Podizvođačima, spoljnim konsultantima, advokatima, knjigovođama, komercijalnim
  bankama, i ostalim trećim licima, kao što su:
  o Cloud servisi, hosting servisi, infrastruktura i support;
  o Pružaoci usluga oglašavanja i marketinških usluga.
 • Novoosnovanom entitetu ili entitetu sticaocu vlasništva nad CAR:GO,
  ukoliko je CAR:GO uključen u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela
  ili drugu statusnu promenu;
 • Bilo kojem drugom primaocu, ukoliko smo u obavezi prema zakonu ili na osnovu sudske
  odluke;
 • Bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po
  život

Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske
mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke i Vaša prava. CAR:GO ima sa svim primaocima
potpisane ugovore o obradi podataka o ličnosti.

10. Prenos podataka o ličnosti u druge države

Lični podaci mogu se prenositi bez ikakvih zaštitnih mera potrebnih prema trećim zemljama
kada se prenose u zemlje koje se nalaze u EU (Austrija i Francuska), zemlje potpisnice
Konvencije 108 (Srbija) i države za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju
primereni nivo zaštite. Npr. šaljemo Vaše lične podatke u Nemačku radi skladištenja.

Ako se lični podaci prenose u državu koja se ne nalazi u EU (Austrija i Francuska) ili u državu
koja nije potpisnica Konvencije 108 (Srbija) ili u državu za koju je od strane Evropske
unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite, CAR:GO primenjuje odgovarajuće mere
zaštite (npr. potpisane ugovorne klauzule).

11. Rok čuvanja

CAR:GO čuva Vaše podatke o ličnosti dok traje vaše članstvo u CAR:GO i nakon toga tokom
određenog vremenskog perioda kako bi se omogućilo članovima da povrate naloge ukoliko
odluče da obnove članstvo i analiziraju podatke za sopstveno poslovanje unutar CAR:GO. Za više
informacija o tome gde se i koliko dugo čuvaju Vaši lični podaci, kao i za više informacija o
Vašim pravima za brisanje i prenosivost podataka, kontaktirajte nas na sledeću e-mail adresu:
[email protected]

12. Integritet podataka

Preduzećemo razumne korake kako bismo osigurali da su lični podaci koje obrađujemo
pouzdani za upotrebu kojoj su namenjeni, tačni, potpuni i aktuelni. Vi ste odgovorni
za tačnost svih ličnih podataka koje nam date.
Uložićemo razumne napore da održimo tačnost i integritet
dobijenih ličnih podataka i da ih po potrebi ažuriramo.

13. Bezbednost ličnih podataka

CAR:GO preduzima odgovarajuće bezbednosne mere u cilju zaštite Vaših ličnih podataka od
pristupa i uvida koji nisu odobreni primenom ovog Obaveštenja.

Sprovodimo odgovarajuće fizičke, proceduralne, tehničke, organizacione i kadrovske mere
kako bismo dostigli odgovarajući nivo zaštite Vaših ličnih podataka koje obrađujemo.
CAR:GO primenjuje najbolje industrijske standarde u zaštiti podataka.
Zaštita se odnosi na gubitak, korišćenje protivno svrsi, neovlašćeni pristup i uvid,
menjanje i uništenje tih ličnih podataka.
Ipak ni jedna mera bezbednosti ne može da garantuje da će lični podaci biti 100% zaštićeni, ali
CAR:GO u svakom momentu svojim kontrolisanim procesima i uz visoku odgovornost stalno
unapređuje sve mere bezbednosti u cilju zaštite Vaših ličnih podataka.

14. Svesno ne prikupljamo podatke
od maloletnih lica mlađih od 14 godina

CAR:GO Aplikacija nije namenjena maloletnim licima mlađim od četrnaest (14) godina. Mi
svesno ne prikupljamo lične podatke od maloletnih lica ispod ove starosne dobi i izbrisaćemo
sve podatke za koje se naknadno utvrdi da su podaci maloletnog lica ispod 14 godina, osim
ukoliko nismo dobili saglasnost od roditelja ili staratelja takvog maloletnog lica da prikupljamo
njegove podatke. U slučaju da roditelj ili staratelj veruje da je njegovo / njeno dete pružilo
informacije CAR:GO i želi da ti podaci budu uklonjeni ili ispravljeni, molimo Vas da
kontaktirate CAR:GO na sledeću e-mail adresu: [email protected]

15. Vaša prava

Možete da koristite određena prava prema CAR:GO u odnosu na lične podatke koje
obrađujemo o Vama. U svakom trenutku možete da podnesete zahtev za ostvarivanje tih prava.

Imate sledeća prava:

 • Informisanje: pravo da budete informisani o tome na koji način obrađujemo Vaše lične
  podatke (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid
  ovog Obaveštenja o privatnosti);
 • Pristup: pravo da zahtevate od nas pristup svim Vašim ličnim podacima koje
  obrađujemo. Ukoliko zahtev dostavite elektronskim putem, informacije se dostavljaju u
  uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako zahtevate drugačije dostavljanje;
 • Ispravka/dopuna: pravo da tražite da se netačni ili nepotpuni lični podaci o
  Vama isprave bez odlaganja. Molimo Vas da nas obavestite
  ukoliko promenite te lične podatke
  ili ukoliko saznate da su bilo koji lični podaci koje držimo netačni ili nepotpuni;
 • Brisanje: pravo da zahtevate da se obrišu Vaši lični podaci bez odlaganja (uz poštovanje
  ograničenja koja su postavljena zakonom);
 • Ograničenje: pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka u određenim
  situacijama;
 • Prigovor: pravo da izjavite prigovor na specifične obrade ličnih podataka. Ovo uključuje
  direktno oglašavanje, obradu u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili u statističke
  svrhe.
 • Prenosivost: pravo da zahtevate od nas da ove podatke prenesemo drugoj
  kompaniji, ako je obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i obrada
  se vrši automatizovanim putem. U slučaju da želite, mi čemo vam (i) dostaviti
  podatke u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i (ii) omogućiti
  prenos podataka drugom rukovaocu.

Vaša prava možete da ostvarite bez ikakvih dodatnih troškova slanjem na sledeću e-mail
adresu: [email protected] Na Vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije
u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja
zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može
biti duži od 90 dana i o tome ćemo Vas posebno obavestiti. Ako je iz nekog razloga pristup
ostvarivanju Vaših prava odbijen, CAR:GO će pružiti objašnjenje zašto je do toga došlo.

Ukoliko smatrate da Vam je neko od prethodno navedenih prava uskraćeno ili smatrate da na
neki način obrađujemo Vaše lične podatke protivno zakonu, molimo Vas da nam se obratite na
sledeću e-mail adresu: [email protected] U svakom trenutku možete da podnesete
pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

16. Pristanak i povlačenje pristanka

U svakom trenutku možete povući saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka koju ste nam dali.
Mi ćemo odmah reagovati i zaustaviti obradu tih ličnih podataka. Ovo pravo je besplatno.
Zahtev za povlačenje svoje saglasnosti možete nam poslati na sledeću e-mail adresu:
suppor[email protected]
   
Udruženje “CarGo” OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

1. Datum izdavanja Obaveštenja o privatnosti

Ovo Obaveštenje o privatnosti (Obaveštenje) je izdato 20. avgusta 2019. godine.

2. Svrha obaveštavanja

Briga o ličnim podacima i transparentnost u radu su ključne vrednosti na kojima zasnivamo rad
našeg Udruženja “CarGo”. Obrađujemo Vaše podatke o ličnosti kako bismo Vam omogućili da postanete član našeg
Udruženja “CarGo”. Članstvo je slobodno za sva fizička i pravna lica koja prihvate pristupnicu i
koja žele da za komunikaciju i transakcije između članova koriste elektronska sredstva i softver
koji je odobren od strane Upravnog odbora Udruženja “CarGo”, a koji omogućava lakšu
posredničnu ulogu Udruženja između svojih članova (Aplikacija).

Svrha ovog Obaveštenja je da Vas upozna sa načinom na koji Udruženje “CarGo” koristi Vaše lične podatke.
Ono daje informacije o tome kako prikupljamo, koristimo, skladištimo i na drugi način obrađujemo lične
podatke, a sve u cilju da Vam omogućimo da postanete član našeg Udruženja. Ovo Obaveštenje
se izdaje u cilju usklađivanja sa Opštom uredom o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonom o
zaštiti podatka o ličnosti (ZZPL).

Udruženje “CarGo” podržava prava koja GDPR i ZZPL omogućavaju. Mi verujemo da imate pravo da u
potpunosti kontrolišete svoje podatke, bez obzira na svoju fizičku lokaciju.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv,
kao što su lično ime, godište, fotografija ili lokacija. Podaci koji su anonimizovani se ne smatraju
ličnim podacima.

Obrada je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima
(npr. prikupljanje, skladištenje, upotreba, umnožavanje, objavljivanje, brisanje ili uništavanje).

3. Izmene i dopune

Ovo je poslednja verzija Obaveštenja (19. avgust 2021. godine).
Ukoliko se ovo Obaveštenje menja ili dopunjuje, unećemo datum poslednje verzije dokumenta.
O svakoj promeni Obaveštenja ćemo Vas blagovremeno obavestiti.

4. O nama

U ovom Obaveštenju Udruženje “CarGo”, „Udruženje“, ,,mi’’ i ,,naši’’ upućuje na UDRUŽENJE “CarGo”,
sa sedištem u ul. Vojvode Stepe 18 lok. 1, Beograd – Voždovac, Republika Srbija.
Udruženje “CarGo” je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, osnovano na
neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja pametnog prevoza u pametnim
gradovima i zaštiti prirodne sredine.
Udruženje “CarGo” je rukovalac u obradi Vaših ličnih podataka, što će biti detaljnije pojašnjeno
u nastavku.
Pitanja, pritužbe, zahteve za ostvarivanje Vaših prava i dodatne informacije oko Obaveštenja o
privatnosti i zaštite podataka o ličnosti kod Udruženja “CarGo” možete dobiti na sledeću imejl
adresu: [email protected] .

Odredili smo lice za zaštitu podataka o ličnosti (DPO), koje je odgovorno za to da Udruženje
“CarGo” obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa važećim propisima.
Aleksandar Vučić je naše lice za zaštitu podataka o ličnosti i on je dostupan na sledećoj
imejl adresi: [email protected] .

5. Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Podaci o ličnosti koje nam Vi dajete
A. Učlanjenje u Udruženje “CarGo”

Neophodan uslov za učlanjenje u Udruženje “CarGo” jeste da prođete kroz postupak učlanjenja. Tom prilikom je
potrebno da preuzmete Aplikaciju koja se nalazi na zvaničnom vebsajtu Udruženja “CarGo”, zatim
da unesete svoje podatke u Aplikaciju, nakon čega Vam se pojavljuje pristupnica koju je potrebno da
prihvatite elektronskim putem (Postupak učlanjenja).

Kada prolazite kroz Postupak učlanjenja u Udruženje “CarGo” radi učlanjenja u Udruženje “CarGo” prikupljamo
podatke o Vama, uključujući, ali ne ograničavajući se na Vaše ime i prezime, imejl adresu, broj Vašeg
mobilnog telefona.
Takođe Aplikacija može da prikupi i Vašu fotografiju. Udruženje “CarGo” je rukovalac u obradi
Vaših podataka u vezi sa učlanjenjem u Udruženje “CarGo”.

Vaše lične podatke obrađujemo za potrebe učlanjenja u Udruženje “CarGo”, kako bismo Vam pružili
članske pogodnosti i obavestili Vas o mogućnostima u vezi sa Vašim članstvom u Udruženju “CarGo”.

B. Administriranje članstva unutar Udruženja “CarGo”

Vaše podatke o ličnosti koristimo i prilikom redovnih aktivnosti u vezi sa administriranjem članstva u
Udruženju “CarGo” kako bi svi podaci bili tačni i ažurni. Udruženje “CarGo” je i u ovom slučaju rukovalac
u obradi Vaših podataka o ličnosti.

C. Lični podaci koje dobijamo od trećih strana

Sa vremena na vreme možemo da dobijemo Vaše lične podatke od trećih strana. To se može dogoditi ukoliko ste
zaposleni u kompaniji koja želi da Vas prijavi za članstvo u Udruženju “CarGo” kako bi Vam omogućila
pametni prevoz.

Šta se događa ako nam ne date svoje podatke i ne prođete kroz Postupak učlanjenja?

Kako biste mogli da postanete član Udruženja “CarGo” i kako bismo Vas identifikovali tako da znamo da ste to Vi,
a ne neko drugi, neophodan uslov jeste da ste prošli kroz Postupak učlanjenja i tom prilikom su nam
potrebni Vaši lični podaci. U suprotnom, ukoliko iz bilo kog razloga ne želite da prođete kroz Postupak
učlanjenja, odnosno ukoliko tom prilikom ne želite da ostavite neki od Vaših ličnih podataka koji su nam
potrebni nije moguće postati član Udruženja “CarGo”.

6. Svrha obrade i pravni osnov za obradu

Inicijalno, mi obrađujemo Vaše lične podatke ako je ta obrada neophodna prilikom Postupka učlanjenja, a na osnovu
Vašeg pristupanja Statutu Udruženja „CarGo“ (pristupnica koju je potrebno da prihvatite elektronskim putem).
Statut udruženja predstavlja ugovor svih članova udruženja, te u tom smislu pristupate Statutu Udruženja „CarGo“.
U skladu sa tim obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na osnovu ugovora.

Dodatno, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva. Takođe, možemo da obrađujemo Vaše
lične podatke ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite Vaših životnih interesa. Ukoliko obrađujemo Vaše lične
podatke na osnovu naših pravnih obaveza ili u cilju zaštite Vaših životnih interesa, obavestićemo Vas o tome.
Takođe, možemo da obrađujemo Vaše podatke o ličnosti kako bismo ostvarili naš legitimni interes poslovanja.

Koristimo samo one lične podatke koji su neophodni za tačno određenu svrhu i uvek se trudimo da ograničimo obradu
ličnih podataka u odnosu na ono što je neophodno za tu svrhu. Svrha obrade Vaših ličnih podataka je učlanjenje u
Udruženje “CarGo” putem Postupka učlanjenja i korišćenje svih pogodnosti članstva.

Vaše lične podatke obrađujemo na osnovu gorenavedenog ugovora koji ste zaključili sa CarGo-om,
prilikom pristupanja Statutu Udruženja “CarGo” i sa time povezanim neophodnim uslovima za učlanjenje.

Pored ovoga, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vam poslali newsletter sa informacijama o posebnim
ponudama Udruženja “CarGo”. Kada šaljemo newsletter, mi ćemo to učiniti ili na osnovu Vašeg pristanka
ili oslanjajući se na naš legitimni interes.

7. Legitimni interes rukovaoca

Kako bismo ostvarili statutom određen cilj našeg Udruženje “CarGo”, obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu legitimnog
interesa. Naravno, to radimo samo ukoliko Vaš interes ili Vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim
interesom. Legitimni interes koristimo kako bismo:

 • Zaštitili prava, imovinu ili bezbednost Udruženja “CarGo”, naših članova, ili drugih lica;
 • Zaštitili naše poslovanje i pružili podršku našim članovima, partnerima i kolegama;
 • Identifikovali i sprečili prevare i druge nezakonite radnje;
 • Promovisali pogodnosti koje pruža članstvo u našem Udruženju “CarGo” (za pravna lica).

U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu Vaših ličnih podataka zasnovanu na našem legitimnom interesu
tako što ćete poslati imejl na adresu: [email protected] .

8. Primaoci podataka o ličnosti

Vaši lični podaci se dele interno u okviru Udruženja “CarGo”, tokom redovnih aktivnosti Udruženja “CarGo”.
Takođe, možemo da delimo Vaše lične podatke sa sledećim primaocima:

 • Aplikacijom koja postupa kao provajder usluga u tehničkom omogućavanju Postupka učlanjenja, kao i skladištenje Vaših podataka;
 • Podizvođačima, spoljnim konsultantima, advokatima, knjigovođama, komercijalnim bankama, i ostalim trećim licima, kao što su:
 • Cloud servisi, hosting servisi, infrastruktura i support;
 • Novoosnovanom entitetu ili entitetu sticaocu vlasništva nad Udruženjem “CarGo”, ukoliko je Udruženje “CarGo” uključeno u
  spajanje, pripajanje, podelu ili uopšte statusnu promenu;
 • Bilo kojim drugim primaocima, ukoliko smo u obavezi prema zakonu ili na osnovu sudske odluke;
 • Bilo kojim drugim primaocima kada je to razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život.

Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke i Vaša prava.
Udruženje “CarGo” ima sa svim primaocima potpisane ugovore o obradi podataka o ličnosti.

9. Prenos podataka o ličnosti u druge države

Lični podaci mogu se prenositi bez ikakvih zaštitnih mera potrebnih prema trećim zemljama kada se prenose u zemlje koje se nalaze u EU,
zemlje potpisnice Konvencije 108 i države za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite.

Ako se lični podaci prenose u državu koja se ne nalazi u EU ili u državu koja nije potpisnica Konvencije 108 ili u državu
za koju od strane Evropske unije nije utvrđeno da obezbeđuje primereni nivo zaštite, Udruženje “CarGo” primenjuje odgovarajuće
mere zaštite (npr. potpisane standardne ugovorne klauzule).

10. Rok čuvanja

Udruženje “CarGo” čuva Vaše podatke o ličnosti dok traje Vaše članstvo u Udruženju “CarGo” i nakon toga tokom određenog vremenskog perioda
kako bi se omogućilo članovima da povrate naloge ukoliko odluče da obnove članstvo. Za više informacija o tome gde se i koliko dugo čuvaju
Vaši lični podaci, kao i za više informacija o Vašim pravima za brisanje i prenosivost podataka, kontaktirajte nas na sledeću imejl
adresu: [email protected]com.

11. Integritet podataka

Preduzećemo razumne korake kako bismo osigurali da su lični podaci koje obrađujemo pouzdani za upotrebu kojoj su namenjeni, tačni, potpuni
i aktuelni. Vi ste odgovorni za tačnost svih ličnih podataka koje nam date. Uložićemo razumne napore da održimo tačnost i integritet
dobijenih ličnih podataka i da ih po potrebi ažuriramo.

12. Bezbednost ličnih podataka

Udruženje “CarGo” preduzima odgovarajuće bezbednosne mere u cilju zaštite Vaših ličnih podataka od pristupa i uvida koji nisu odobreni primenom
ovog Obaveštenja.
Sprovodimo odgovarajuće fizičke, proceduralne, tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bismo dostigli odgovarajući nivo zaštite Vaših ličnih
podataka koje obrađujemo. Udruženje “CarGo” primenjuje najbolje industrijske standarde u zaštiti podataka. Zaštita se odnosi na gubitak, korišćenje
protivno svrsi, neovlašćeni pristup i uvid, menjanje i uništenje tih ličnih podataka. Ipak nijedna mera bezbednosti ne može da garantuje
da će lični podaci biti 100% zaštićeni, ali Udruženje “CarGo” u svakom momentu svojim kontrolisanim procesima i uz visoku odgovornost
stalno unapređuje sve mere bezbednosti u cilju zaštite Vaših ličnih podataka.

13. Vaša prava

Možete da koristite određena prava prema Udruženju “CarGo” u odnosu na lične podatke koje obrađujemo o Vama. U svakom trenutku možete da podnesete
zahtev za ostvarivanje tih prava.

Imate sledeća prava:

 • Informisanje: pravo da budete informisani o tome na koji način obrađujemo Vaše lične podatke (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog
  Obaveštenja o privatnosti);
 • Pristup: pravo da zahtevate od nas pristup svim Vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Ukoliko zahtev dostavite elektronskim putem, informacije
  se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako zahtevate drugačije dostavljanje;
 • Ispravka/dopuna: pravo da tražite da se netačni ili nepotpuni lični podaci o Vama isprave bez odlaganja. Molimo Vas da nas obavestite ukoliko
  promenite te lične podatke ili ukoliko saznate da su bilo koji lični podaci koje držimo netačni ili nepotpuni;
 • Brisanje: pravo da zahtevate da se obrišu Vaši lični podaci bez odlaganja (uz poštovanje ograničenja koja su postavljena zakonom);
 • Ograničenje: pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka u određenim situacijama;
 • Prigovor: pravo da izjavite prigovor na specifične obrade ličnih podataka. Ovo uključuje direktno oglašavanje, obradu u svrhe naučnog ili
  istorijskog istraživanja ili u statističke svrhe.
 • Prenosivost: pravo da zahtevate od nas da ove podatke prenesemo drugoj kompaniji, ako je obrada zasnovana na pristanku ili na
  osnovu ugovora i obrada se vrši automatizovanim putem.
  U slučaju da želite, mi čemo vam (i) dostaviti podatke u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu
  i (ii) omogućiti prenos podataka drugom rukovaocu.

Vaša prava možete da ostvarite bez ikakvih dodatnih troškova slanjem na sledeću imejl adresu: [email protected] . Na Vaš zahtev
odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva,
moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo Vas posebno obavestiti.
Ako je iz nekog razloga pristup ostvarivanju Vaših prava odbijen, pružićemo Vam objašnjenje zašto je do toga došlo.

Ukoliko smatrate da Vam je neko od prethodno navedenih prava uskraćeno ili smatrate da na neki način obrađujemo Vaše lične podatke protivno zakonu, molimo
Vas da nam se obratite na sledeću imejl adresu: [email protected] . U svakom trenutku možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od
javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

14. Saglasnost i povlačenje saglasnosti

U svakom trenutku možete povući saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka koju ste nam dali. Mi ćemo odmah reagovati i zaustaviti obradu tih ličnih podataka.
Ovo pravo je besplatno. Zahtev za povlačenje svoje saglasnosti možete nam poslati na sledeću imejl adresu: [email protected] .